Jak zareklamować produkt?

Dokładamy wszelkich starań, by oferowane przez nas produkty były wolne od wad. Jeśli jednak zdarzy się, że produkt jest niezgodny z umową, lub posiada wadę, możesz złożyć stosowną reklamację.

Twoje prawo dotyczy:

 • Produkt niezgodny z umową, czyli produkt odbiega od przedstawionej oferty. Może to być na przykład niezgodność ze zdjęciem, lub opisem produktu.
 • Produkt posiada wadę, czyli otrzymany produkt jest uszkodzony mechanicznie, bądź po prostu nie działa.

Określ swoje żądania:

 • Nieodpłatna naprawa towaru, gdy jest to możliwe, w sytuacji gdy produkt da się naprawić i nie jest to dla Ciebie uciążliwe, ani nie wymaga nadmiernych kosztów.
 • Nieodpłatna wymiana towaru na nowy, gdy towaru nie da się naprawić, lub naraziłoby Cię na znaczne niedogodności.
 • Obniżenie ceny towaru, jeśli wada nie jest zbyt istotna, lub możesz naprawić ją we własnym zakresie, możesz żądać obniżenia ceny. Zwrotu dokonujemy na konto bankowe.

Pobierz druk reklamacyjny:

Jak złożyć reklamację?

Wszelkie reklamacje możesz złożyć na dwa sposoby:

 • W formie papierowej, wysyłając druk na adres: maxmoto.pl, ul. Wojska Polskiego 106/1, 67-100 Nowa Sól
 • W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej: reklamacje@maxmoto.pl

Po zapoznaniu się dokumentacją i stwierdzeniu zasadności reklamacji, wysyłamy kuriera po odbiór produktu. Do kupującego należy jedynie zabezpieczyć produkt do wysyłki.

Przesłanie, lub zwrot produktu w ramach reklamacji może nastąpić również we własnym zakresie na adres: maxmoto.pl, ul. Wojska Polskiego 106/1, 67-100 Nowa Sól.

Co powinien zawierać opis reklamacji?

Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową
 • żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz
 • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub produkt) związane z przedmiotem reklamacji.

Możemy także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez nas.

Jaki jest czas oczekiwania na odpowiedź na reklamację?

Ustosunkujemy się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

Gdzie znajdziesz regulacje prawne dotyczące reklamacji?

Podstawa i zakres odpowiedzialności za zgodność produktu z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Mamy dwa rodzaje odpowiedzialności za zgodność produktu z umową:

 • ustawową Sprzedawcy – jest to odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa, poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, gdzie jest ona uregulowana, tej odpowiedzialności nie można wyłączyć w przypadku konsumentów;
 • umowną (np. gwarancja udzielana przez gwaranta) - jest to odpowiedzialność dodatkowa, ma zastosowanie w przypadku, gdy dany produkt jest objęty np. gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta). Szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji znajdziesz w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji;

Poniżej znajdziesz szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy na podstawie przepisów prawa - w zależności od rodzaju produktu (rzecz ruchoma, treść lub usługa cyfrowa) oraz w zależności od daty zawarcia umowy (do 2022 r., czy od 2023 r.):

 1. Postanowienia dotyczące reklamacji produktu - rzeczy ruchomej - zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.
 2. Postanowienia dotyczące reklamacji produktu - rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej - zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.
Ładowanie...